Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, ul. Piastowska 2B, tel. 14 6630063, e-mail: biuro@pce-brzesko.pl

Inspektor ochrony danych: Magdalena Waligóra
Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku, ul. Piastowska 2B, tel. 533 655 000, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: sprzedaży usługi noclegowej, zameldowania, zawarcia umowy i jej realizacji – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b. Udokumentowania wykonania usługi do celów podatkowych, oraz dane osobowe gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i ochrony mienia – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c. Przetwarzanie danych wykorzystywanych w celach kontaktowych i informacyjnych  drogą elektroniczną odbywa się za zgodą Państwa – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. a.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ( obejmujący Unię Europejską ,Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych w tym przepisów archiwalnych B5 – 5 lat, B25 – 25 lat .

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Prawo cofnięcia zgody:

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00,

fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem korzystania z usług PCE w Brzesku.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.