Deklaracja dostępności www.pce-brzesko.pl

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pce-brzesko.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-07-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Koczwara.
 • E-mail: kadry@ssm-brzesko.pl
 • Telefon: 14 6740987

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor PCE w Brzesku
 • Adres: 32-800 Brzesko ul. Piastowska 2b
 • E-mail: biuro@pce-brzesko.pl
 • Telefon: 14 6630063

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Piastowskiej. Wejście nie jest dostosowane dla niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość wejścia od strony parkingu . Na parterze znajduje się recepcja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz dwa pokoje noclegowe. Na parterze znajduje się również biuro obsługi Powiatowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli. Osoba na wózku może poruszać się po recepcji i korytarzu. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W recepcji można skorzystać z tłumaczenia języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach od 9.00. do 14.00.